در چشم پزشکی دو دسته عامل تاثیر گزار، تعیین کننده های اصلی در نتایج اعمال جراحی و درمانی می باشند. فاکتورهای مرتبط با نیروی انسانی مشتمل بر دانش، مهارت، سرعت تصمیم گیری، دقت و هوش. فاکتورهای مرتبط با تجهیزات که در ارتباط با تکنولوژی و فن آوری پیشرفته روز دنیا بوده که البته تا حد زیادی وابسته به نیروی انسانی و دانش و مهارت استفاده از این ابزار می باشد.
با یک نظر به سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی دکتر زارعی و تیم همراه و همچنین بررسی تکنولوژی به کار گرفته شده میتوان به این باور رسید که این مرکز در زمینه خدمات جامع چشم پزشکی به بیش از انچه ادعا می کند دست یافته است.

دستگاه ليزر ياگ Ellex

دستگاه ليزر ياگ Ellex يكي از پيشرفته ترين دستگاه هاي ليزر ياگ براي برداشتن كپسول كدر شده عدسي يا غبارآلودگي لنز (PCO) ، ليزر عنبيه براي پيشگيري از آب سياه (Laser Iridectomy) مي باشد. علاوه بر اين ، دستگاه ليزر Ellex تنها دستگاه موجود در جهان با مجوز FDA آمريكا براي از بين بردن مگس پران (Floater ) مي باشد.

دستگاه آی او ال مستر ۷۰۰

این دستگاه کمپانی زایس که جزو انواع برتر در نوع خود می باشد، با تحول در اندازه گیری پارامترهای لنزهای درون چشمی برای بیش از یک دهه در کنار جراحان حضور موثر داشته است. همچنین با همکاری متخصصین چشم پزشکی و مهندسین پزشکی برای بهبود استاندارد طلایی بیومتری تلاش هایی صورت گرفته است که نتیجه آن در مدل جدید IOL MASTER این کمپانی تحقق پیدا کرده است.

دستگاه پنتاکم HR

دستگاه پنتاکم قادر است طی چند ثانیه ارزیابی هم جانبه ای از اطاق قدامی چشم ارائه کند. میزان ضخامت قرنیه و عدسی چشم بیمار از طریق ویژگی های مرتبط با افتراق نور در محیط مربوطه قابل اندازه گیری و محاسبه میباشد.

دستگاه تومی TMS-4N

نوعی دستگاه مدلسازی توپوگرافی بوده که اطلاعات دقیقی درباره خصوصیات انکساری و تغییرات قرنیه ارائه میکند. برخلاف کراتومتر معمولی، این دستگاه با استفاده از نقشههای رنگی و جدیدترین تکنولوژی کامپیوتر به تشخیص دقیق مشکلات چشم میپردازد.

دستگاه اسپكولار ميكروسكوپ Topcon

دستگاه اسپكولار ميكروسكوپ Topcon دستگاه پيشرفته با مجوز FDA آمريكا بوده كه سلولهای اندوتليال قرنيه را شمارش و آناليز می كند. اين سلولها نقش عمده ای در عملكرد و شفافيت قرنيه داشته و شمارش آن در تشخيص ديستوفی های قرنيه و عوارض احتمالی عملهای داخل چشمی بسيار حايز اهميت است. انجام اسپكولار ميكروسكوپی بصورت دوره ای پی ازكاشت لنزهای داخل چشمی و همچنين لنزهای تماسی توصيه می شود.

دستگاه اتو رفراکتومتر KR-1

این دستگاه قادر است نمایش تصویری مردمک روی پنل کنترلی، اطلاعات کامل از چشم راست و چپ ارائه دهد. این دستگاه بر خلاف نسلهای قبلی نیازی به استفاده از اهرم کنترلی ندارد.

دستگاه تونومتر CT1P


تاپکون در سال 1987 به ساخت دستگاه تونومتر غیرتماسی CT-11P* پرداخت که در مقایسه با نسلهای قبلی بسیار فشرده میباشد. انعطافپذیری بالای پنل کنترلی آن موجب شده است تا این دستگاه در موقعیتهای مختلف اتاق سنجش قابل جاسازی باشد.

دستگاه اسلیت لمپ BQ 900

این دستگاه به دلیل تنوع بالای کارکردی و سهولت استفاده از آن، خدمات پیشرفتهای در زمینهی میکروسکوپی اسلیت لمپ ارائه میکند.

در چشم پزشکی دو دسته عامل تاثیر گزار، تعیین کننده های اصلی در نتایج اعمال جراحی و درمانی میباشند.فاکتورهای مرتبط با نیروی انسانی مشتمل بر دانش،مهارت، سرعت تصمیم گیری، دقت و هوش. فاکتورهای مرتبط با تجهیزات که در ارتباط با تکنولوژی و فن آوری پیشرفته روز دنیا بوده که البته تا حد زیادی وابسته به نیروی انسانی و دانش و مهارت استفاده از این ابزار می باشد.

با یک نظر به سوابق تحصیلی،علمی و پژوهشی دکتر زارعی و تیم همراه و همچنین بررسی تکنولوژی به کار گرفته شده میتوان به این باور رسید که این مرکز در زمینه خدمات جامع چشم پزشکی به بیش از انچه ادعا می کند دست یافته است.

دستگاه تومی | TMS-4

 نوعی دستگاه مدلسازی توپوگرافی بوده که اطلاعات دقیقی درباره خصوصیات انکساری و تغییرات قرنیه ارائه میکند. برخلاف کراتومتر معمولی، این دستگاه با استفاده از نقشههای رنگی و جدیدترین تکنولوژی کامپیوتر به تشخیص دقیق مشکلات چشم میپردازد.

دستگاه آی او ال مستر ۷۰۰

این دستگاه کمپانی زایس که جزو انواع برتر در نوع خود می باشد، با تحول در اندازه گیری پارامترهای لنزهای درون چشمی برای بیش از یک دهه در کنار جراحان حضور موثر داشته است. همچنین با همکاری متخصصین چشم پزشکی و مهندسین پزشکی برای بهبود استاندارد طلایی بیومتری تلاش هایی صورت گرفته است که نتیجه آن در مدل جدید IOL MASTER این کمپانی تحقق پیدا کرده است.

دستگاه پنتاکم HR

دستگاه پنتاکم قادر است طی چند ثانیه ارزیابی هم جانبه ای از اطاق قدامی چشم ارائه کند. میزان ضخامت قرنیه و عدسی چشم بیمار از طریق ویژگی های مرتبط با افتراق نور در محیط مربوطه قابل اندازه گیری و محاسبه میباشد.

دستگاه اوتو کراتو-رفراکتومتر | اوتو رفراکتومتر KR-1|RM-1

این دستگاه قادر است نمایش تصویری مردمک روی پنل کنترلی، اطلاعات کامل از چشم راست و چپ ارائه دهد. این دستگاه بر خلاف نسلهای قبلی نیازی به استفاده از اهرم کنترلی ندارد.

دستگاه تونومتر کامپیوتری CT-1|CT-1P

تاپکون در سال 1987 به ساخت دستگاه تونومتر غیرتماسی CT-11P* پرداخت که در مقایسه با نسلهای قبلی بسیار فشرده میباشد. انعطافپذیری بالای پنل کنترلی آن موجب شده است تا این دستگاه در موقعیتهای مختلف اتاق سنجش قابل جاسازی باشد.

دستگاه اسلیت لمپ BQ 900

این دستگاه به دلیل تنوع بالای کارکردی و سهولت استفاده از آن، خدمات پیشرفتهای در زمینهی میکروسکوپی اسلیت لمپ ارائه میکند. 

دستگاه ليزر ياگ Ellex

دستگاه ليزر ياگ Ellex يكي از پيشرفته ترين دستگاه هاي ليزر ياگ براي برداشتن كپسول كدر شده عدسي يا غبارآلودگي لنز (PCO) ، ليزر عنبيه براي پيشگيري از آب سياه (Laser Iridectomy) مي باشد. علاوه بر اين ، دستگاه ليزر Ellex تنها دستگاه موجود در جهان با مجوز FDA آمريكا براي از بين بردن مگس پران (Floater ) مي باشد.

دستگاه اسپكولار ميكروسكوپ Topcon

دستگاه اسپكولار ميكروسكوپ Topcon دستگاه پيشرفته با مجوز FDA آمريكا بوده كه سلولهای اندوتليال قرنيه را شمارش و آناليز می كند. اين سلولها نقش عمده ای در عملكرد و شفافيت قرنيه داشته و شمارش آن در تشخيص ديستوفی های قرنيه و عوارض احتمالی عملهای داخل چشمی بسيار حايز اهميت است. انجام اسپكولار ميكروسكوپی بصورت دوره ای پی ازكاشت لنزهای داخل چشمی و همچنين لنزهای تماسی توصيه می شود.